ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชัยภูมิ

จำนวนประชากร
พื้นที่ (ตร.กม.)
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต
963,907
12,778
16
124
1,617
35
106

สรุปข้อมูลธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ

ประเภทหน่วยงาน

เอกชน
2
ประชา
สังคม
0
รัฐ
2
รัฐ
วิสาหกิจ
0
อปท.
10
1 มิติหลักนิติธรรม
2 มิติหลักคุณธรรม
3 มิติหลักความโปร่งใส
4 มิติหลักการมีส่วนร่วม
5 มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ
6 มิติหลักความคุ้มค่า
19
19
19
18
18
18
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
พื้นที่
ตำบล/แขวง โคกสะอาด
อำเภอ/เขต ภูเขียว
จังหวัด ชัยภูมิ
ประเภทหน่วยงาน
ภาคเอกชน
เว็บไซต์

ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น

ระดับรางวัล ไม่มี

ประเภทธรรมาภิบาล มิติหลักนิติธรรม มิติหลักคุณธรรม มิติหลักความโปร่งใส

หน่วยงานที่มอบ สำนังานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน / สำนักงาน ป.ป.ช. / คณะกรรมการจรรยาบรรณหอการค้าไทย / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th