ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล

สรุปข้อมูลธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี

ประเภทหน่วยงาน

เอกชน
10
ประชา
สังคม
1
รัฐ
2
รัฐ
วิสาหกิจ
0
อปท.
8
บริษัท พีทีซี.ออโต้เซลส์ จำกัด
พื้นที่ ตำบล/แขวง ปะกาฮะรัง
อำเภอ/เขต เมืองปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ประเภทหน่วยงาน ภาคเอกชน

ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

ระดับรางวัล ระดับจังหวัด

ประเภทธรรมาภิบาล มิติหลักนิติธรรม มิติหลักคุณธรรม มิติหลักความโปร่งใส มิติหลักการมีส่วนร่วม มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ มิติหลักความคุ้มค่า

หน่วยงานที่มอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210