หลักความโปร่งใส

TRANSPARENCY

วันที่เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2561


หลักความโปร่งใส (Transparency) ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ ได้นำเสนอ การพัฒนาการทางความคิดของหลักความโปร่งใสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ค้นคว้าหาความหมายนิยามต่าง ๆ ของความโปร่งใส ผ่านการทำความเข้าใจการนำเสนอและการปรับใช้หลักการความโปร่งใสผ่านองค์การสากล และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ที่พยายามปรับใช้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความโปร่งใสของส่วนราชการไทยในทุกระดับของการบริหารงาน เพื่อผู้สนใจได้ศึกษา ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ให้สามารถนำมาใช้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนี้ ดร.อัมพร ได้ทำการสำรวจถึงประสบการณ์และการสร้างดัชนีเพื่อใช้ในการประเมินวัดความโปร่งใสในต่างประเทศ ได้แก่ การสร้างความโปร่งใสของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ การวัดความโปร่งใสโดย Transparency International และการวัดความโปร่งใสโดย World Justice Project และประเทศไทย รวมทั้งได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความโปร่งใสในไทย เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้สามารถกำหนดดัชนีหลักเพื่อวัดความโปร่งใสที่เหมาะสมกับประเทศไทยจำนวน 5 หลัก ได้แก่ การมีกฎหมายเกี่ยวกับความโปร่งใสขององค์การสาธารณะ ระบบงานในองค์การสาธารณะที่โปร่งใส การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ การที่องค์การภาคสาธารณะอื่น ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะได้ และการมีกลไกการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th